Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานการเงิน
กลุ่มงานกฎหมาย
ท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล จ.ปราจีนบุรี
มติประชุม ก.ท.จ.และ ก.อบต.จ.ปราจีนบุรี
หนังสือราชการ สถ.จ.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)
นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)
แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9(3)
คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)
สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)
สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)
มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประ... (04 ม.ค. 2564)  
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประ... (01 ธ.ค. 2563)  
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประ... (05 พ.ย. 2563)  
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประ... (01 ต.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดต... (30 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถประจำสำนักงานส่งเสริมการปกครอง... (30 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการแม่บ้านประจำสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ... (30 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่สำหรับจัดเก็บเอกสารทางราชการ ของสำนักงานส่งเส... (30 ก.ย. 2563)
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประ... (08 ก.ย. 2563)
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประ... (03 ส.ค. 2563)
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประ... (01 ก.ค. 2563)
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประ... (01 มิ.ย. 2563)
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประ... (01 พ.ค. 2563)
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประ... (01 เม.ย. 2563)
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประ... (02 มี.ค. 2563)
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประ... (03 ก.พ. 2563)
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ (เก่าเสื่อมสภาพ) (10 ม.ค. 2563)
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประ... (02 ม.ค. 2563)
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดทรัพย์สิน รื้อโรงเก็บรถ ขององค์การบริหารส่วนจัง... (24 ธ.ค. 2562)
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประ... (02 ธ.ค. 2562)
Responsive image
หนังสือราชการ สถ.จ.
ด่วนที่สุด ที่ ปจ 0023.3/186 แจ้งแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (24 ก.พ. 2560)  
การพัฒนาศักยภาพของข้า้ราชการด้วยการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(e-Learning) (21 ก.พ. 2560)  
ด่วนมาก ที่ ปจ 0023.3/ว 217 ลงวันที่ 23 มกราคม 2560 เรื่อง การรายงานผลการจัดทำแผ... (23 ม.ค. 2560)  
ด่วนที่สุด ที่ ปจ 0023.3/ว 216 ลงวันที่ 23 มกราคม 2560 เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประ... (23 ม.ค. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ ปจ 0023.3/ว 206 บงวันที่ 23 มกราคม 2560 เรื่อง แต้งการจัดสรรงบประ... (23 ม.ค. 2560)
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๙ (31 ต.ค. 2559)
เรื่อง โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การขับเคลื่อยปฏิรูปประเทศด้านการปก... (05 ก.พ. 2559)
ที่ ปจ 0023.2/1725 เรื่อง ขออนุญาตไปต่างประเทศในระหว่างลาพักผ่อน (03 ก.พ. 2559)
ด่วนที่สุด ที่ ปจ 0023.3/ว281 เรื่อง สำรวจข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (02 ก.พ. 2559)
ที่ ปจ 0023.2/472 เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์ ก.ท.จ. เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศ... (11 ม.ค. 2559)
ที ปจ ๐๐๒๓.๕ /๙๗๘ เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือน มกราคม-พฤษภาคม ... (24 ก.ค. 2558)
ด่วนที่สุด ที่ ปจ ๐๐๒๓.๓/ว ๖๗๙ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและ... (31 มี.ค. 2558)
ด่วนที่สุด ที่ ปจ ๐๐๒๓.๓/ว ๕๔๖ เรื่อง การดำเนินภาระกิจถ่ายโอนสถานีขนส่งผู้โดยสาร... (13 มี.ค. 2558)
ด่วนที่สุด ที่ ปจ ๐๐๒๓.๓/ว ๕๔๓ เรื่อง การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๕๘ (13 มี.ค. 2558)
ด่วน ที่ ปจ ๐๐๒๓.๓/ว ๕๔๕ เรื่อง การตรวจสอบข้อเท็จจริงการปฎิบัติงานขององค์กรปกครอ... (13 มี.ค. 2558)
ด่วนที่สุด ที่ ปจ ๐๐๒๓.๓/ว ๕๔๔ เรื่อง การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๕๘ (13 มี.ค. 2558)
ด่วนมาก ที่ ปจ ๐๐๒๓.๕/๘๐๐๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบป... (18 ส.ค. 2557)
ที่ ปจ ๐๐๒๓.๕/ว๑๓๐๙ เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมา... (14 ส.ค. 2557)
ด่วนที่สุด ที่ ปจ. ๐๐๒๓.๑/ว ๑๓๒๕ เรื่อง การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเส... (13 ส.ค. 2557)
ด่วนที่สุด ที่ ปจ. ๐๐๒๓.๑/ว ๑๓๒๓ เรื่อง การขอรับงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงานสน... (13 ส.ค. 2557)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 25... (20 มี.ค. 2560)  

ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี... (17 ส.ค. 2559)  

โครงการ (14 มิ.ย. 2559)  

วันท้องถิ่นไทย จังหวัดปร... (18 มี.ค. 2559)

ประชุม สถจ.ปจ. ครั้งที่ 2... (10 มี.ค. 2559)

ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี... (28 ก.พ. 2559)

ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี... (25 ก.พ. 2559)

ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี... (25 ก.พ. 2559)

จังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดื... (25 ก.พ. 2559)

โครงการอบรมพัฒนาผู้บริหาร... (05 ก.พ. 2559)

ประชุม ก. ประจำเดือน (29 ม.ค. 2559)

บรรยากาศการทำงาน สถจ.ปจ. (29 ม.ค. 2559)

การคัดเลือกผู้แทนเครือข่า... (28 ม.ค. 2559)

ร่วมกิจกรรมกับท้องถิ่น (26 ม.ค. 2559)

ขอพรปีใหม่ (26 ม.ค. 2559)

งานพิธี (26 ม.ค. 2559)

ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี... (21 ม.ค. 2559)

ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี... (21 ม.ค. 2559)

กิจกรรมพิธีถวายราชสักการะ... (19 มี.ค. 2558)

กิจกรรมบรรจุพนักงานใหม่ 5... (19 ก.ค. 2555)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรื... (06 ม.ค. 2564)  
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรื... (07 ต.ค. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรื... (08 ก.ค. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรื... (07 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรื... (08 ม.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... (26 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรื... (07 ต.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... (27 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... (27 ก.ย. 2562)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง (27 ก.ย. 2562)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง (27 ก.ย. 2562)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง (27 ก.ย. 2562)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง (27 ก.ย. 2562)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง (27 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... (17 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรื... (12 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรื... (30 เม.ย. 2562)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด... (13 มี.ค. 2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ ศู... (06 มี.ค. 2562)
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเ... (22 ก.พ. 2562)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๐ (27 ม.ค. 2560)  
เร่งรัดการรายงานผลการดำเินินงานโครงการ " รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" (19 ม.ค. 2560)  
แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำข้อมูลพื้นฐานและความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประ... (18 ม.ค. 2560)  
เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของกรมส่งเส... (18 ม.ค. 2560)
ที่ ปจ ๐๐๓๗.๒/๗๘๑๐ เรื่อง การรายงานตัวเพื่อแสดงความประสงค์ขอรับการบรรจุและแต่งตั... (17 ก.ค. 2556)
ที่ ปจ ๐๐๓๗.๒/๖๓๘๑ เรื่อง การรายงานตัวเพื่อแสดงความประสงค์ขอรับการบรรจุและแต่งตั... (12 มิ.ย. 2556)
ที่ ปจ ๐๐๓๗.๒/๔๑๖๕ เรื่อง การรายงานตัวเพื่อแสดงความประสงค์ขอรับการบรรจุและแต่งตั... (10 เม.ย. 2556)
ที่ ปจ ๐๐๓๗.๒/๑๖๙๒ เรื่อง การรายงานตัวเพื่อแสดงความประสงค์ขอรับการบรรจุและแต่งตั... (11 ก.พ. 2556)
ที่ ปจ ๐๐๓๗.๒/๑๕๑๒๗ เรื่อง การรายงานตัวเพื่อแสดงความประสงค์ขอรับการบรรจุและแต่งต... (13 ธ.ค. 2555)
ที่ ปจ ๐๐๓๗.๒/๑๕๑๒๗ เรื่อง การรายงานตัวเพื่อแสดงความประสงค์ขอรับการบรรจุและแต่งต... (12 ธ.ค. 2555)
ที่ ปจ ๐๐๓๗.๒/๑๑๒๙๓ เรื่อง การรายงานตัวเพื่อแสดงความประสงค์ขอรับการบรรจุและแต่งต... (12 ก.ย. 2555)
ที่ ปจ ๐๐๓๗.๒/๘๙๐๔ เรื่อง การรายงานตัวเพื่อแสดงความประสงค์ขอรับการบรรจุและแต่งตั... (20 ก.ค. 2555)
ที่ ปจ ๐๐๓๗.๒/๓๑๕๒ เรื่อง การรายงานตัวเพื่อแสดงความประสงค์ขอรับการบรรจุและแต่งตั... (13 มี.ค. 2555)
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง เรียกผู้สอบแข่งขันได้มาร... (05 ม.ค. 2555)
บัญชีตำแหน่งว่างเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จังหวัดปราจีนบุรี ประ... (12 ต.ค. 2554)
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง เรียกผู้สอบแข่งขันได้มาร... (06 ต.ค. 2554)
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง การจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประ... (27 ก.ย. 2554)
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได... (05 ส.ค. 2554)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง กำหนด... (27 ก.ค. 2554)
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ... (22 ก.ค. 2554)
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ : 0-3745-4009,0-3745-4446,0-3745-4447  โทรสาร : 0-0000-0000  อีเมล์ : admin@prachinburilocal.go.th

www.prachinburilocal.go.th