Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานการเงิน
กลุ่มงานกฎหมาย
ท้องถิ่นอำเภอ
งานบริหารบุคคลของเทศบาล และ อบต.
มติ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี
มติ ก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรี
ประกาศ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรี
หนังสือสั่งการต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)
นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)
แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9(3)
คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)
สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)
สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)
มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หนังสือราชการ สถ.จ.
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคทางระบบประสาทซึ่งจำเป็นต้... (07 ก.พ. 2567)  
แจ้งการปรับปรุงข้อมูลผลงานนวัตกรรมด้านการแพทย์ในบัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับที่ 2) (07 ก.พ. 2567)  
แจ้งการปรับปรุงข้อมูลผลงานนวัตกรรมด้านการแพทย์ในบัญชีนวัตกรรมไทย (07 ก.พ. 2567)  
ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม 2567 (02 ก.พ. 2567)
ประกาศ ก.อบต.จ. เรื่อง กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม 2567 (02 ก.พ. 2567)
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางกา... (02 ก.พ. 2567)
ประกาศ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเกี่ยวกับการพัฒนาครูอย่างเข้ม (02 ก.พ. 2567)
ประกาศ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ฯการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 4) (02 ก.พ. 2567)
ประกาศ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและวิธีจ่ายเงิน... (02 ก.พ. 2567)
ประกาศ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและวิธีจ่ายเงิน... (02 ก.พ. 2567)
ประกาศ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ... (02 ก.พ. 2567)
ประกาศ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมอย... (02 ก.พ. 2567)
ประกาศ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง การจ่ายโบนัส (ฉบับที่ 2) 2566 (02 ก.พ. 2567)
ประกาศ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ฯการจ่ายค่าตออบแทนการยิมตัวข้าราชการท้อ... (02 ก.พ. 2567)
ประกาศ ก.ท.จ.ปราจีนบถรี เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงา... (02 ก.พ. 2567)
ประกาศ ก.ท.จ. เรื่องมาตรฐานการประเมินวิทยฐานะ ว PA (02 ก.พ. 2567)
ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขวิธีจ่ายเงินค่าตำแหน่ง ฯ 2566 (02 ก.พ. 2567)
ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให... (02 ก.พ. 2567)
ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่าย... (02 ก.พ. 2567)
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางกา... (02 ก.พ. 2567)
Responsive image
หนังสือราชการ สถ.จ.
ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) 2566
ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) 2566
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2567