Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานการเงิน
กลุ่มงานกฎหมาย
ท้องถิ่นอำเภอ
งานบริหารบุคคลของเทศบาล และ อบต.
มติ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี
มติ ก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรี
ประกาศ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรี
หนังสือสั่งการต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)
นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)
แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9(3)
คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)
สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)
สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)
มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสาธิต  อ่อ่นน้อม ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี ได้ออกเยี่ยมบุคลากรของสำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและติดตามการปฎิบัติงาน เช่น การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน การก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานที่ การรักษาความสะอาด การบริหารจัดการขยะ ฯลฯ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ต.ในเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี โดยมี นายบุญเกื้อ พากเพียรศิลป์ นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ให้การต้อนรับ
ข่าวกิจกรรม
Responsive image
วันนี้ จันทร์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
เวลา ๑๐.๐๐ น.  นายสาธิต อ่อนน้อม ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบหมายให้ นายนิรวัทธิ์ ขันทองเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมาย นางพัชรี ศาลาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดปราจีนบุรี และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๖ โดยที่ประชุมมีการติดตามสถานการณ์ฯ และการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร สำหรับประชาชนบางส่วนที่กำลังเดินทางกลับจากภูมิลำเนาเข้าพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี รวมทั้งได้กำชับให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการดื่มสุราขณะขับขี่รถ การคาดเข็มขัดนิรภัย/การสวมหมวกนิรภัย ฯลฯ  ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้ (๔๐๒) ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
         
โพสเมื่อ : 17 เม.ย. 2566