Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานการเงิน
กลุ่มงานกฎหมาย
ท้องถิ่นอำเภอ
งานบริหารบุคคลของเทศบาล และ อบต.
มติ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี
มติ ก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรี
ประกาศ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรี
หนังสือสั่งการต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)
นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)
แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9(3)
คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)
สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)
สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)
มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ด้วยได้เข้าร่วมโครงการจังหวัดปราจีนบุรีได้จัดโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง) หมู่ที่ 4 ตำบลกรอกสมบูรณ์ โดยท้องถิ่นอำเภอศรีมหาโพธิได้ร่วมกับ อบต.กรอกสมบูรณ์ จัดส่งเสริมประชาสัมพันธ์โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ผลการดำเนินโครงการ แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน และรับลงทะเบียนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมงานเพื่อรณรงค์ขับเคลื่อนโครงการฯ ในการนี้ ท่านรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้ตรวจเยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าการจัดทำถังขยะเปียกของอำเภอศรีมหาโพธิ พร้อมทั้งให้แนวทางในการดำเนินการและลงพื้นที่ติดตามทวนสอบถังขยะเปียกในพื้นที่ อบต.กรอกสมบูรณ์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินการต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ดาวน์โหลด 2
ดาวน์โหลด 3
ดาวน์โหลด 4
ดาวน์โหลด 5
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2566