Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานการเงิน
กลุ่มงานกฎหมาย
ท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล จ.ปราจีนบุรี
มติประชุม ก.ท.จ.และ ก.อบต.จ.ปราจีนบุรี
หนังสือราชการ สถ.จ.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)
นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)
แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9(3)
คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)
สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)
สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)
มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

20 มี.ค. 2560
ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี สถ.จ.ปราจีนบุรี วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560

17 ส.ค. 2559
ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี สถ.จ.ปราจีนบุรี ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรีเข้าร่วมกิจกรรมกับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

14 มิ.ย. 2559
ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี สถ.จ.ปราจีนบุรี โครงการ

18 มี.ค. 2559
ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี สถ.จ.ปราจีนบุรี วันท้องถิ่นไทย จังหวัดปราจีนบุรี

10 มี.ค. 2559
ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี สถ.จ.ปราจีนบุรี ประชุม สถจ.ปจ. ครั้งที่ 2/2559

28 ก.พ. 2559
ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี สถ.จ.ปราจีนบุรี ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรีตรวจศูนย์การศึกษาขั้นพื้นฐาน (O - NET) ประจำปีการศึกษา 2558 ของ อปท. จังหวัดปราจีนบุรี

25 ก.พ. 2559
ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี สถ.จ.ปราจีนบุรี จังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

25 ก.พ. 2559
ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี สถ.จ.ปราจีนบุรี ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรีเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรของ ทต.เมืองเก่า

25 ก.พ. 2559
ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี สถ.จ.ปราจีนบุรี ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรีเข้าร่วมกิจกรรมการเก็บข้อมูลโครงการ ITA กับทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

05 ก.พ. 2559
ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี สถ.จ.ปราจีนบุรี โครงการอบรมพัฒนาผู้บริหารและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ : 0-3745-4009,0-3745-4446,0-3745-4447  โทรสาร : 0-0000-0000  อีเมล์ : admin@prachinburilocal.go.th

www.prachinburilocal.go.th